महावीरजी.कॉम के दंपति संरक्षक 
महावीरजी. कॉम के संरक्षक
शा धनराजजी के. सोनीगरा
रानी/पुणे

शा प्रकाशजी बी. मेहता
 खीमेल/पुणे

शा रमेशजी आर. मेहता
        सादडी/पुणे
स्व.श्रीमती भूरीबाई एवं स्व.शा केसरीमलजी
हिम्मतमलजी जैन, कोट बालियान/पुणे

स्व.पनराजजी पी. सोनीगरा
धणा/पुणे
शा पन्नालालजी एच. गुलेचा
चाणोद (रानी)/मुंबई 
शा गजराजजी आर. नागोरी
चाणोद/पुणे
श्रीमती सुशीलाबाई एवं शा घीसूलालजी 
राजमलजी हिंगड, रानी स्टेशन/मुंबई
शा विवेकजी एच. सुराणा
रानी/मुंबई
शा कांतिलालजी के.बच्चावत
रानी/ठाणे
स्व.शा मूलचंदजी के.बच्चावत
रानी/ठाणे
शा सुरेशजी वि.रांका
रानी/मुंबई
शा जयंतिलालजी सी. सोलंकी
चांचोडी (रानी)/मुंबई
शा चांदमलजी एम. परमार
सादडी/पुणे
शा विकासजी एम. मेहता
रानी/मुंबई
शा कनकराजजी एस. लोढा
घाणेराव/मुंबई
श्रीमती भाग्यवंतीदेवी एवं शा सूरजमलजी 
सरदारमलजी जैन, खुडाला/पुणे
शा नरेंद्रजी डी. धोका
रानी/मुंबई
 शा धनराजजी जे. जैन 
    पोमावा/मुंबई
श्रीमती कंचनदेवी एवं शा विजयराजजी मुल्तानमलजी परमार, इटन्दरा/मुंबई
श्रीमती पवनदेवी एवं शा मगनलालजी 
मूलचंदजी मेहता, सांडेराव/मुंबई
स्व.श्रीमती वसंतीबाई एवं शा भंवरलालजी 
मांगीलालजी धोका,सादडी/मुंबई
शा पन्नालालजी सी.राठोड
बिजोवा/मुंबई

शा राजेन्द्रजी एफ.मंडलेचा
नाडोल/मुंबई

शा प्रकाशचंदजी जे.पुनमिया
घाणेराव/मुंबई
शा माणकचंदजी पी. राठोड
ढालोप/मुंबई

शा फूलचंदजी आर. पारेख
खुडाला/मुंबई

शा प्रवीणचंदजी एच. लुणिया
चांचोडी/मुंबई
शा जुगराजजी जे. पुनमिया
रानी/ठाणे